Sannadals SK styrelse kallar till ett extra årsmöte för en stadgeändring avseende föreningens färger på kläderna. Ändringen är ett resultat av en motion som lämnades på årsmötet.

Vid årsmötet 2023 behandlades en motion med följande huvudsakliga innehåll:

”Vi föreslår att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en förändring av formuleringen av § 4 i stadgarna angående klubbens färger med syftet att flick/damlagen ska gå över till att spela i shorts av en mörkare färg.……………………………… En ändring av denna paragraf ser vi också speglar Sannadals värdegrund där det bland annat står att: Den personliga utvecklingen och glädjen i att delta i en lagsport är viktigast.”

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad samt att styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag till nästa årsmöte.

Styrelsen har nu genomfört utredningen och förslår att ett extra årsmöte genomförs för att ändra § 4 i stadgarna. Handlingar och kallelse har mailats ut till alla medlemmar i Sannadals SK.